Mantinieču kari: birža šā gada 1. aprīlī uz laiku apturēs tirdzniecību ar 'Olainfarm' akcijām
Foto: LETA

"Nasdaq Riga" valde šā gada 29. martā pieņēma lēmumu apturēt tirdzniecību ar AS "Olainfarm" (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām biržas tirdzniecības sistēmā ar 2019. gada 1. aprīļa tirdzniecības sesijas sākumu, informē birža.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Nasdaq Riga valde šā gada 29. martā nolēma atcelt š.g. 27. marta lēmumu apturēt tirdzniecību ar "Olainfarm" akcijām, balstoties uz uzņēmuma biržai iesniegto iesniegumu ar lūgumu tirdzniecību neapturēt.

Taču, ņemot vērā pretrunīgo informāciju masu medijos, kas var kavēt atklātu un godīgu "Olainfarm" akciju tirdzniecības norisi, vienlaikus pieņēma lēmumu apturēt tirdzniecību ar "Olainfarm" akcijām biržas tirdzniecības sistēmā ar 2019. gada 1. aprīļa tirdzniecības sesijas sākumu.

Biržas noteikumu 11.2.1. punkts nosaka, ka biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar emitenta finanšu instrumentiem ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses.

Lēmums par tirdzniecības atjaunošanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

"Nasdaq Riga" valde priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne portālam "Delfi" skaidro, ka 29. martā biržas valde ir piemērojusi "Olainfarm" uzraudzības statusu. Saskaņā ar biržas noteikumiem, uzraudzības statuss tiek piemērots, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu. Birža rūpīgi seko līdzi notikumiem un veic noteiktās darbības, ko paredz Finanšu instrumentu tirgus likums un Biržas noteikumi attiecībā uz biržas pienākumiem un tiesībām uzraudzības darbību veikšanai, lai no emitenta puses tiktu atklāta visa informācija atbilstoši noteikumiem, un tādējādi tiktu nodrošināta visiem uzņēmuma akcionāriem vienlīdzīga pieeja un atklāta informācija.

Jāpaskaidro, ka akciju tirdzniecības apturēšana var notikt gan pēc emitenta, gan biržas iniciatīvas. Emitentam pēc savas iniciatīvas ir tiesības iesniegt biržai rakstisku iesniegumu par tirdzniecības apturēšanu ar tā emitētajiem finanšu instrumentiem, iesniegumā izvērsti pamatojot tirdzniecības apturēšanas nepieciešamību, kā arī norādot tirdzniecības apturēšanai paredzamo ilgumu un nosacījumus.

Ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses, biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar emitenta finanšu instrumentiem. Biržas noteikumos ar terminu "ārkārtas apstākļi" saprot lielas cenu svārstības, tādas informācijas esamību, kas var būtiski ietekmēt attiecīgā finanšu instrumenta cenu un kuru ir paredzēts tuvākajā laikā publicēt, kā arī citas situācijas, apstākļus vai nosacījumus, kas var kavēt atklātu un godīgu tirdzniecības norisi.

Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar emitenta finanšu instrumentiem arī emitenta akcionāru sapulces vai preses konferences laikā, kurā paredzēts pieņemt lēmumus vai paziņot informāciju, kas var būtiski ietekmēt attiecīgo finanšu instrument cenu. Biržai šajos gadījumos ir tiesības apturēt tirdzniecību no minēto pasākumu sākuma līdz brīdim, kad ir publicēta informācija par pieņemtajiem lēmumiem vai cita svarīga informācija.

Lēmumu par tirdzniecības apturēšanu pieņem biržas valde. Informācija par šo lēmumu tiek sniegta publiski.

Jau vēstīts, ka "Olmafarm" aicina visus "Olainfarm" akcionārus ierasties uz akcionāru sapulci, kas sasaukta 2019. gada 1. aprīlī plkst. 11.00 un izskatīt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus saskaņā ar 9. janvāra paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces norisi. Savukārt, kā liecina uzņēmuma sniegtais paskaidrojums biržā, "Olainfarm" valde lēmumu atcelt iepriekš izsludināto ārkārtas sapulci ir pieņēmusi, balstoties uz negaidīti atklātiem faktiem par to, ka sapulci ierosinājušie akcionāri (Signe Baldere-Sildedze un Nika Saveļjeva) uz sapulces ierosināšanas brīdi nav atrodami "Olainfarm" akcionāru reģistrā – attiecīgi viņi nav bijuši tiesīgi ierosināt ārkārtas akcionāru sapulci un faktiski maldinājuši valdi un citus akcionārus, to ierosinot.

Saistībā ar plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju, kā arī Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS) publicēto informāciju par 01.04.2019. plānotās "Olainfarm" akcionāru sapulces atsaukšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saredz akcionāru tiesību aizskārumu un tāpēc aicina "Olainfarm" ievērot akcionāru tiesības akcionāru sapulču sasaukšanā.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka "Olainfarm" akcionāru sapulce pēdējā brīdī tika atsaukta, jo akcionāru sapulces sasaukšanas pieprasījumu parakstījušās personas nav "Olainfarm" akcionāri un nav "Olainfarm" akcionāru reģistrā. Līdz ar to "Olainfarm" vadības ieskatā sapulce tika sasaukta nepamatoti.

FKTK paskaidro, ka atbilstoši Komerclikuma 228. pantam no uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kuras finanšu instrumentu kontā akcija iegrāmatota saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) noteikumiem. Detalizēts regulējums par to, kurā kontā esošais ieraksts apliecina personas piederību uz akcijām, iekļauts FITL 125. pantā.

Atbilstoši FITL 54.3 pantam centrālais vērtspapīru depozitārijs nosaka kārtību, kādā akciju sabiedrība akcionāru saraksta sastādīšanai noskaidro akcionārus, kuriem ieraksta datumā pieder akcijas. Centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos ("Nasdaq CSD SE" noteikumu saistībā ar Latvijas norēķinu sistēmu 6.2. punkts) norādīta kārtība, kādā tiek sagatavota informācija par akcionāriem, kas tiesīgi piedalīties akcionāru sapulcēs. Atbilstoši minētajiem noteikumiem "Nasdaq CSD SE" izdod norādes visiem attiecīgajiem tā dalībniekiem (konta operatoriem) un pieprasa sniegt informāciju par akcionāriem. "Nasdaq CSD SE" sastādītajā akcionāru sarakstā iekļauj informāciju, ko sniedz tā dalībnieks.

Situācijā, kad "Nasdaq CSD SE" sastādītajā akcionāru sarakstā iekļauts "Nasdaq CSD SE" dalībnieks un tā turējumā esošais akciju skaits, par akcionāru būs uzskatāma tā persona, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtajā finanšu instrumentu kontā ir veikts iegrāmatojums par attiecīgajām akcijām (FITL 125. panta 2.3 daļa). Līdz ar to šādā gadījumā Komerclikuma 270. panta pirmajā daļā minētās tiesības prasīt akcionāru sapulces sasaukšanu var īstenot persona, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtajā finanšu instrumentu kontā ir veikts iegrāmatojums. Tādējādi var būt situācija, ka "Nasdaq CSD SE" sagatavotajā akcionāru sarakstā neparādās konkrēts akcionārs, bet parādās ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas tur šī akcionāra akcijas. Tas nenozīmē, ka akcionāram īpašumā nav akciju.

FKTK ieskatā emitenta valdei, jau saņemot pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci, ir jāpārliecinās par to, vai prasījumu iesniegušās personas ir konkrēta emitenta akcionāri. To var izdarīt divos veidos – pārliecinoties, ka šī persona ir iekļauta "Nasdaq CSD SE" sagatavotajā akcionāru sarakstā, vai, ja šī persona nav iekļauta minētajā akcionāru sarakstā, pieprasot attiecīgajām personām finanšu instrumentu konta izrakstu, kas apliecina akciju piederību.

Līdzmantinieces Nika Saveļjeva un Signe Baldere-Sildedze, Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve norāda, ka "Olainfarm" nav vērsies pie viņām pēc oficiāliem akciju apliecinājumiem. Turklāt "Olainfarm" ir emitents jau vairākus gadus, un uzņēmumam nav sveša situācija, kad "NASDAQ CSD SE" sastādītajā akcionāru sarakstā tiek norādīts tikai nominālais turētājs.

Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve Signe Baldere-Sildedze norāda, ka "Nasdaq Riga" rīcībā ir visi nepieciešamie apstiprinājumi, ka Anna Emīlija Maligina nemainīgi kopš akciju iegūšanas brīža ir to īpašniece. Šā gada 27. marta "Olainfarm" valdes paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu ir neatbilstošs Komerclikuma regulējumam, jo tas neparedz valdei atcelt iepriekš izsludinātu ārkārtas akcionāru sapulci. Ja "Olainfarm" valdei, saņemot šādu akcionāru pieprasījumu, radās šaubas, tad tās pienākums pirms pieņemt lēmumu un paziņot par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, bija pārliecināties vai pieprasīt pierādījumus par akcionāru īpašumā esošām akcijām, kas personai, kura lūdz sasaukt sapulci, pieder. Konkrētajā gadījumā "Olainfarm" valde savu pienākumu nav pildījusi.

Iepazīstoties ar paziņojumu par sapulces atcelšanu, Signe Baldere-Sildedze konstatēja, ka valde ir publiski sniegusi viltus ziņas, norādot, ka nav juridiska pamata, jo pieprasījumu parakstījušās personas nav "Olainfarm" akcionāri un neatrodas "Olainfarm" akcionāru reģistrā. Šis apgalvojums ir klaji meli un vērtējams kritiski, jo pieprasījumu parakstīja akciju īpašnieku likumiskā pārstāve, dabiskā aizbildne un pilnvarnieks akcionāru vārdā, līdz ar to šīs nav personas, kuri ir akcionāri un kuri lūdza sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci. Pieprasījumu sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci pieteica akcionāres, kuru īpašumā ir vairāk nekā 5 % akciju. Jākonstatē, ka "Olainfarm" joprojām nezina normatīvo aktu regulējumu un turpinās tā pati situācija, kas tika konstatēta 2018. gada vasarā, "Olainfarm" valdei Komerclikums un tajā noteiktais regulējums bija liels pārsteigums.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Nasdaq Riga Olainfarm
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form