Foto: Shutterstock

Viena no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pamatfunkcijām ir uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. Diemžēl pat pēc iepriekšējos gados atklātajiem pārākumiem atsevišķās iestādēs un sniegtajām norādēm vērst situāciju par labu, nekādu ievērojamu izmaiņu nav – pārkāpumi joprojām tiek pieļauti, liecina inspekcijas gada pārskats par 2017. gadu.

Inspekcijas valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2017. gadā veica 359 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, tostarp 37 pārbaudes internātskolās, t.sk. speciālajās internātskolās , 97 pārbaudes vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, vienu sociālās korekcijas izglītības iestādē, kā arī nometnēs, ārstniecības iestādēs un citās, bet šoreiz palūkosim, kā veicies ar pārkāpumu izskaušanu speciālajās internātskolās, kurās jau 2016. gadā atklāja gana daudz pārkāpumu.

2017. gadā VBTAI inspektori veica trīs padziļinātās pārbaudes speciālajās internātskolās un internātskolās seksuālās vardarbības risku izvērtēšanai skolas internātā. Papildus veiktas pēcpārbaudes piecās speciālajās internātskolās un internātskolās, kurās padziļinātās pārbaudes iespējamo risku identificēšanai internātos tika veiktas 2016. gadā.

Padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes speciālajās internātskolās un internātskolās, lai novērtētu iespējamos vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības riskus, inspekcija veic kopš 2013. gada. Pēc katras padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes inspekcija sagatavojusi risku izvērtējumu par seksuālās vardarbības risku novērtēšanu un rekomendācijas atklāto vardarbības risku novēršanai. Papildus speciālisti personīgi tikušies ar konkrētas izglītības iestādes direktoru, pārrunājot konstatētos vardarbības riskus izglītības iestādē un inspekcijas sniegtās rekomendācijas atklāto vardarbības risku novēršanai.
Foto: Shutterstock

Izvērtējot padziļināto bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus, secināms, ka internātskolās un speciālajās internātskolās tiek pieļauti bērnu tiesību pārkāpumi un nepilnības:

 • izglītības iestādes audzēkņi tiek iesaistīti citu izglītības iestādes audzēkņu problēmsituāciju risināšanā un vērtēšanā;
 • izglītības iestādes iekšējās kārtības dokumentos nav noteikta darbinieku un audzēkņu rīcība iespējamās vardarbības (tostarp seksuālas vardarbības) gadījumos pret audzēkni;
 • izglītības iestādes dokumentos nav noteikta audzēkņu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība;
 • reizēm izglītības iestādes internāta istabās kopā dzīvo gan pilngadīgi, gan nepilngadīgi audzēkņi;
 • iestādes audzēkņu tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu ir ierobežotas;
 • izglītības iestādē netiek nodrošināta visu audzēkņu nepārtraukta uzraudzība un drošība starpbrīžos, kas rada riskus vardarbībai, tostarp seksuālajai vardarbībai;
 • izglītības iestādē/ iestādes internātā audzēkņu savstarpējās attiecībās pastāv emocionālā un fiziskā vardarbība;
 • audzēkņiem un darbiniekiem nav vienotas izpratnes par kārtību, kad un kādos apstākļos audzēkņi drīkst ciemoties svešās internāta istabās;
 • vairākiem darbiniekiem, iespējams, trūkst pilnīgas izpratnes par bērnu seksualitātes attīstību un seksuālo vardarbību dažādos vecumposmos;
 • vairākiem darbiniekiem, iespējams, trūkst zināšanu, kā rīkoties gadījumos, kad pret bērnu vērsta vardarbība;
 • izglītības iestāde nav sniegusi rakstisku informāciju tiesībsargājošām iestādēm par iespējamo fizisko vardarbību ģimenē pret bērnu;
 • izglītības iestāde nav sniegusi rakstisku informāciju skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem un tiesībsargājošām iestādēm par izglītības iestādes vai pārkāpuma izdarīšanas brīdī strādājoša pedagoga emocionālo un/ vai fizisko vardarbību pret izglītības iestādes skolēnu;
 • vairākiem skolēniem novērotas seksualizētas uzvedības pazīmes;
 • ne visiem skolēniem ir pietiekamas zināšanas dzimumaudzināšanas, vardarbības un drošības jautājumos;
 • izglītības iestādes internāta dušas telpās netiek nodrošināta bērnu intimitāte;
 • izglītības iestādes internātā skolēniem nav iespēju pārģērbties vienatnē;
 • vairākiem izglītības iestādes skolēniem trūkst izpratnes, ko nozīmē seksuālā vardarbība.

Pēc katras padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes veikšanas inspekcija organizēja tikšanos ar iestādes direktoru, kuras laikā tika izsniegts atzinums par sociālās atstumtības risku novērtēšanu iestādē, konstatētajām nepilnībām un sniegtajām rekomendācijām to novēršanai.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!