Nodokļu atvieglojumi ziedotājiem ir jāskata kontekstā ar izmaiņām Uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk UIN) likumā. Līdz UIN reformai UIN aprēķināšanas pamatā bija pārskata gadā gūtā peļņa (līdz UIN deklarācijas iesniegšanai, maksājot UIN avansa maksājumus), paredzot nodokļa atlaidi par veiktajiem ziedojumiem. Savukārt jaunais UIN modelis atbilst Igaunijā esošajai UIN aprēķināšanas kārtībai un paredz UIN saistību atlikšanu līdz brīdim, kad uzņēmums sadala peļņu.

Jaunais UIN modelis paredz plašākas iespējas ziedojot saņemt UIN atvieglojumus

Uzņēmēji var lemt, vai peļņu sadalīt dividendēs vai to novirzīt saimnieciskās darbības attīstībai, vai attiecīgi kādu daļu novirzīt ziedojumiem. Tāpēc jaunie ziedojumu atvieglojumi ir veidoti tā, lai tos var piemērot arī tad, ja netiek veikta peļņas sadale. Jaunās UIN likuma normas domātas, lai stimulētu plašu uzņēmēju loku atbalstīt sabiedrībai vērtīgus projektus, paplašinot iespējas saņemt UIN atvieglojumu par pārskata gadā veiktajiem ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijai (turpmāk - SLO), kā arī budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kas veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas.

Ziedotāji var izvēlēties trīs nodokļu atvieglojumu veidus

Jaunajā likumā tiek piedāvāti trīs ziedojumus stimulējoši modeļi, no kuriem uzņēmēji var izvēlēties konkrētajā pārskata gadā piemērotāko.

Nodokļu maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem nodokļa atvieglojumu veidiem:

1) Novirzīt līdz 5% no peļņas ziedojumiem.

Likums paredz, ka uzņēmējs var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, nepārsniedzot 5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem.

2) Novirzīt līdz 2% no kopējā darba samaksas apjoma ziedojumiem, par šo summu samazinot nodokļu apjomu.

Likums paredz, ka var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, nepārsniedzot 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

3) Novirzīt līdz 20% ziedojumiem no aprēķinātā UIN par dividendēm, samazinot nodokļu apjomu par 75% no ziedotās summas.

Likums paredz iespēju samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm.

UIN atvieglojums mēnesī, kurā veikts ziedojums

Pirmie divi atvieglojumu veidi ļauj ziedotājiem piemērot atvieglojumu par ziedojumiem (samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu) arī gadījumā, ja uzņēmums ziedojumu veikšanas gadā neveic dividenžu sadali vai veic tādu dividenžu sadali, no kuras UIN nav jāmaksā. Rezultātā ziedotās summas praktiski tiek pielīdzinātas ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem.

UIN atvieglojums arī tad, ja uzņēmums nav guvis peļņu

Gadījumiem, kad uzņēmums nav guvis peļņu, bet vēlas ziedot, piemērots ir otrais variants, kad UIN atvieglojumu nosaka iepriekšējā gada darba algu fonds, par kuru samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Saglabāta iespēja samazināt UIN par ziedojumiem

Trešais atvieglojuma veids ir vistuvākais līdz šim piemērotajai UIN atlaidei par ziedoto summu: tiek saglabāta iespēja samazināt UIN par daļu (75%) no ziedotās summas. Tā kā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums ir vērsts uz to, lai mazinātu uzņēmumu ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas (veicinot caurspīdīgu peļņas sadali, izmaksājot dividendes), UIN atlaide (3. modelis) par ziedojumiem ir piemērojama tikai UIN daļai, kas maksājama par dividendēm, bet nav piemērojama UIN daļai, kas maksājama par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

Latvijā ziedotājiem labvēlīgāki noteikumi, salīdzinot ar Igauniju

Jāatzīmē, ka Igaunijas UIN modelis paredz tikai divus atvieglojumus ziedojumiem ar zemāku atbalsta intensitāti no valsts puses – UIN bāzes samazināšanu. Izstrādājot Latvijas UIN modeli sadarbībā ar nevalstisko sektoru (SLO pārstāvjiem un uzņēmumu pārstāvjiem (LTRK u.c.), tika panākta vienošanās, ka atvieglojums ne tikai dod iespēju (ievērojot zināmus limitus) neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet arī paredz iespēju izvēlēties samazināt maksājamo UIN (līdzīgi kā UIN modelī pirms UIN reformas). Tādējādi ziedojumu veicējiem Latvijas UIN modelis ir labvēlīgāks nekā Igaunijas ienākuma nodokļa modelis.

Sagaidāms, ka uzņēmumi novērtēs UIN likumā dotās alternatīvās iespējas veikt ziedojumus, piemērojot UIN atvieglojumus. Tomēr, iespējams, SLO nākotnē būs jāveic dziļāks izskaidrošanas darbs, kā uzņēmuma ziedotie līdzekļi tiek ieguldīti sabiedrībai derīgu mērķu sasniegšanā.