Foto: Shutterstock

Pagājušajā nedēļā vairākas organizācijas, tostarp Pusaudžu resursu centrs, iebilda pret grozījumiem Izglītības likumā, kas pieļautu bērna izslēgšanu no skolas pēc atkārtoti konstatētas emocionālas vai fiziskas vardarbības epizodēm. Likuma grozījumi tika atcelti, taču vardarbībā cietušo bērnu vecāki pamatoti norādīja, ka grozījumu atcelšana bez konkrētiem un praktiskiem risinājumiem, kas uzlabo skolas vidi un palīdz viņu bērniem nekļūt par vardarbības upuriem, ir nekorekta. Tādēļ Pusaudžu resursu centrs kopā ar kolēģiem no vairākām profesionālām un akadēmiskām organizācijām ir sagatavojis informāciju par resursiem, kas pieejami jau šodien, kā arī par vidēja un ilgtermiņa risinājumiem skolas vides uzlabošanai. Ņemot vērā, ka ir daudzas valsts un nevalstiskās organizācijas, kurām ir pieredze un zināšanas, kas būtu vērtīgas skolas resursa stiprināšanai un problēmu risināšanai, redzam šo kā atvērtu platformu, kuru var papildināt ikviens profesionālis, kas strādā, izmantojot zinātniski pārbaudītas un pierādījumos balstītas metodes, un ir kompetents to darīt.

Latvijā pēdējo gadu laikā valstiskā līmenī tiek pievērsts aizvien vairāk uzmanības uzvedības problēmu novēršanai. Un profesionāļu apvienības, sabiedriskās organizācijas, kā arī augstskolas jau ir izstrādājušas, adaptējušas un ieviesušas vairākas pierādījumos balstītas intervences programmas, kā arī preventīvas programmas uzvedības problēmu novēršanai. Nākamie soļi būtu:

 1. sistemātiski ieviest preventīvās programmas skolas vidē;
 2. attīstīt komandas darbu uzvedības problēmas novēršanai skolās, komandās iesaistot gan pašus bērnus, gan viņu vecākus, psihologu, vairākus pedagogus, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, logopēdu un citus speciālistus, ja nepieciešams;
 3. pilnveidot pedagogu sociāli emocionālās prasmes un iemaņas pozitīvas uzvedības atbalstam un efektīvai disciplinēšanai;
 4. sistemātiski attīstīt intervences programmas: izglītojošas grupas vecākiem, individuālas konsultācijas bērniem un vecākiem, sociālo prasmju, dusmu kontroles un problēmu risināšanas prasmju treniņa grupas bērniem un pusaudžiem;
 5. intensīvas (vismaz 3-4 stundas nedēļā pusgada garumā) multimodālas intervences visās bērna vidēs: ģimenē, skolā, tiesībsargājošās iestādēs un tuvākajā vidē.


Informāciju un rekomendācijas sagatavoja Pusaudžu resursu centra speciāliste, Latvijas Dialektiski biheiviorālās terapijas asociācijas valdes locekle Romija Krēziņa, "uzvedība.lv" un Latvijas Autisma savienības vadītāja Līga Bērziņa, Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas valdes locekle un Baltijas Uzvedības analīzes asociācijas valdes locekle, asociētā profesore, Dr. psych. Ieva Bite, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore, Dr. paed. Linda Daniela, LU PPMF, vadošā pētniece Izglītības psiholoģijā, sertificēta psiholoģe klīniskajā un veselības, skolu un izglītības, un konsultatīvajā jomā, Dr. psych. Baiba Martinsone, LU PPMF prodekāne, doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore, profesore, Dr. Zanda Rubene, Bērnu psihiatrijas asociācijas un Pusaudžu resursu centra vadītāja, bērnu psihiatre Dr. Anete Masaļska, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Psihiatrijas klīnikas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs, bērnu psihiatrs Dr. Ņikita Bezborodovs.

Šodiena. Jau šodien var izmantot esošos risinājumus, lai sāktu veidot pozitīvu vidi skolās, stiprināt atbalstu agresijas situāciju risināšanai, kā arī izglītotu skolotājus un atbalsta personālu. Primāri ir nepieciešama pakalpojumu apkopošana un skolu informēšana par iespējām tos saņemt.

 • Socioemocionālās audzināšanas metodiskais materiāls klases stundās veicinās kopējo pozitīvo gaisotni skolā, kā arī mazinās vienaudžu konfliktu un mobinga riskus. Šobrīd ir izstrādās socioemocionālās audzināšanas metodiskais materiāls, tādēļ ikvienam skolotājam jau tagad to ir iespējams ieviest savā klasē.
 • Individuālo uzvedības korekcijas plānu ieviešana un īstenošana skolās agresijas situāciju risināšanas gadījumos.
 • "STOP 4-7" agrīnās intervences programma 4-7 gadus veciem bērniem ar dažādām uzvedības problēmām. Šobrīd to īsteno 30 pašvaldības, bet būtu ieviešama visā Latvijā. Programma ir multimodāla, t.i., vienlaikus atsevišķās grupās komanda strādā gan ar bērniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, kā arī papildus sniedz individuālas konsultācijas ģimenēm. Programma ir pierādījumos balstīta.
 • "Uzvediba.lv" atbalsta komandas sarežģītu situāciju risināšanai, gan vardarbības, gan iekļaujošās izglītības kontekstā. Pieejami atbalsta materiāli un lekciju kursi dažādai problemātikai, kas var rasties klasē un skolā.
 • "Centrs Dardedze" sniedz konsultācijas par vardarbības novēršanu skolas vidē izglītības iestāžu administrācijām
 • Pusaudžu resursu centrs konsultatīvais mentālās veselības tālrunis gan speciālistiem, gan vecākiem, gan bērniem.
 • Atbalsts un rekomendācijas vardarbības gadījumos iesaistītajiem no Pusaudžu resursu centra (Liepājā, Ventspilī, Tukumā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī).
 • Bērnu emocionālās audzināšanas kursi vecākiem, kas audzina bērnus līdz septiņu gadu vecumam ir pierādījumos balstīti un efektīvi bērna attīstības un izaugsmes veicināšanai, kā arī uzvedības problēmu mazināšanai pirmskolā un skolā. Būs noderīgi arī iekļaujošo grupu vecākiem. Kursu pieejamība, īpaši reģionos, būtu jāstiprina! Kursi ir pierādījumos balstīti un atzīti par efektīviem Latvijā.
 • "Ceļvedis audzinot pusaudzi" (CAP) apmācību programma vecākiem, kas audzina 12–17 gadus vecus bērnus. Nodrošina psiholoģisko atbalstu audzināšanas jautājumos pusaudžu vecumposmā. Kursu pieejamība, īpaši reģionos, būtu jāapzina un jāstiprina!
 • Pedagogu kursi var palīdzēt sākt veidot priekšstatu un izpratni par agresijas situāciju novēršanai nepieciešamo. Dažāda veida pierādījumos balstītus kursus piedāvā gan Pusaudžu resursu centra speciālisti, gan "uzvediba.lv", gan citas organizācijas. Pirms šāda veida kursu apgūšanas ieteicams kritiski pārbaudīt kursu vadītāja kvalifikāciju un, ja iespējams, izmantot kursus no šajā sarakstā minētajām iestādēm un institūcijām, vai sertificētiem klīniskajiem psihologiem, kas apguvuši 2. punktā minētās intervences metodes. Ieteicamais kursu saturs būtu par pozitīvas uzvedības veicināšanu skolā, mobinga situāciju un teorētiskajiem modeļiem, vardarbības situāciju risināšanu, agrīno intervenci.
 • BTAI konsultatīvās nodaļas sniegtie pakalpojumi atbalstam bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē.
 • Preventīvā programma pirmsskolas izglītības iestādēm "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs", kuras mērķi ir veidot pirmsskolas vidi bērnam drošu un draudzīgu; savlaicīgi atpazīt un novērst bērna tiesību pārkāpumu riskus; veidot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un bērnudārza darbinieku savstarpējā saskarsmē; uzturēt pozitīvu vidi, kuras centrā ir bērna intereses un vajadzības, agrīni identificēt pirmsskolas vecuma bērnu sociāli psiholoģiskās problēmas un savlaicīgi rast risinājumu (rīkoties). Šobrīd programma darbojas piecās pašvaldībās (Rīga, Aizkraukle, Cēsis, Ropaži, Kuldīga), kopā 61 pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas programma "Pārinieks" ir atbalsta un sociālās rehabilitācijas programma ģimenēm ar bērniem, kuri saskārušies ar likumpārkāpumiem, kā arī bērniem, kuru uzvedība var novest pie prettiesiskām darbībām (šajos gadījumos veicam preventīvo darbu, lai likumpārkāpums nenotiktu). Programmas mērķa grupa ir pusaudži vecumā no deviņiem līdz 17 gadiem. Programma kopš 2016. gada tiek īstenota Rīgas pašvaldībā, programmā ir iesaistīti līdz 30 bērniem mēnesī.
 • Biedrības "Mediācijas telpa" sniegtie pakalpojumi un mācības konflikta situāciju risināšanai dažādos līmeņos. Mediatoru apmācības un profesionālās pilnveides kursi.

Nākamie 1-3 gadi. Ieviest un praksē īstenot efektīvas, pierādījumos balstītas intervences un programmas. Šāda veida programmas un pedagogu tālākizglītības kursi sevi pierādījuši kā vienīgo, uzticamo un produktīvo veidu, kā risināt komplicētus jautājumus skolu sistēmā. Nākamā gada laikā būtu iespējams uzsākt procesu, kurš ilgtermiņā rezultētos ar skolu patstāvīgu spēju risināt dažādus, skolām šobrīd ļoti aktuālus jautājumus: celt skolotāju kompetenci un emocionālo pašsajūtu, veicināt bērnu grūtību pamanīšanu un sniegt tiem atbalstu, nodrošināt pozitīvu skolas klimatu un skolēnu piederības sajūtu, veicināt bērnu akadēmisko sniegumu, samazināt uzvedības problēmas, attīstīt talantus, samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas riskus un daudzus citus.

 • Skolotāju, sociālo pedagogu un speciālo pedagogu kompetences un efektivitātes celšana. Tālākizglītības kursi profesionālajā pilnveidē, piemēram, "Lietišķajā uzvedības analīzē", "Atbalsts pozitīvai uzvedībai", "Agrīnā intervence", "KBT terapija" un citās zinātniski pārbaudītās un efektivitāti pierādījušās intervences.
 • Lietišķā uzvedības analīze pedagogiem. Ļaus pedagogiem un citiem atbalsta speciālistiem kompetenti un sistemātiski risināt uzvedības problēmas klasē un skolā.
 • Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Pozitīvu noteikumu un vides izstrādāšana, noteikumu ieviešanas un izpildes stiprināšana, pārkāpumu uzskaites sistēmu un pozitīvās uzvedības veicināšana esošajā skolas infrastruktūrā.
 • Agrīnā intervence. Pedagogu profesionālā pilnveide atbalsta sniegšanā bērniem ar mācību un uzvedības traucējumiem. Speciālo pedagogu apmācīšana ABA terapijā.
 • Psihologu apmācība KBT terapijas principos, lai veicinātu skolu psihologu spēju sniegt atbalstu un izmantot terapijas metodes sarežģītu situāciju risināšanai.
 • Skolu atbalsta komandu mērķtiecīga stiprināšana. Konkurētspējīgs atalgojums, speciālistu skaits proporcionālas skolēnu skaitam, digitālās testēšanas rīki, lai atvieglotu psihologu noslodzi. Atbalsta komandu komplektēšana, kas varētu sastāvēt no: pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, skolas māsiņa.
 • Algoritma izstrāde un uzturēšana skolā strādājošajiem speciālistiem agresijas gadījumu risināšanai. Šobrīd agresijas jautājumi tiek risināti haotiski, tādēļ ir nepieciešams algoritms, kas būtu visaptverošs (sākot no bērna, līdz pat pašvaldību atbildīgajiem dienestiem).
 • Pārskatīt sociālo pedagogu vietu profesiju klasifikatorā, lai nodrošinātu to pilnvērtīgu sagatavošanu augstā akadēmiskā un profesionālā līmenī.

Visas zemāk minētās metodes un programmas ir:

 1. Pieejamas Latvijā
 2. Zinātniski atzītas par efektīvām (tas nozīmē, ka, tās ieviešot, mēs varam paredzēt bērnu uzvedības problēmu samazināšanos un to mums apliecina jau esošie pētījumi).
 • PROMEHS (4–18 gadi). Socioemocionālās audzināšanas programma skolotājiem, kas var to patstāvīgi īstenot un pilnveidot savā klasē. No metodiskajiem materiāliem atšķiras ar to, ka tiek piedāvātas īpašas skolotāju apmācības, kā arī šī programma ir sevi apliecinājusi kā efektīvu zinātniskajos pētījumos Latvijā un citur pasaulē. Ieviešot šāda veida programmu visās Latvijas skolās, iespējams prognozēt uzvedības problēmu samazināšanos skolās. Programmu Latvijā ir izveidojusi un ievieš Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļa.
 • PreVenture (12–17 gadi), pierādījumos balstīta programma alkohola un vielu atkarības risku mazināšanai, kā arī mentālās veselības veicināšanai, īpaši augsta riska jauniešiem. Pasniedz apmācīti treneri, kas var būt gan skolotāji, gan skolas atbalsta komanda. Programmu Latvijā adaptē un ievieš Pusaudžu resursu centrs.
 • Unplugged (12–14 gadi). Universāla Eiropas programma vielu lietošanas samazināšanai. Efektivitāti pierādījusi, samazinot smēķēšanas, alkohola un marihuānas lietošanu bērniem, kas izgājuši programmu. Programmu Latvijā ievieš Veselības ministrija, un šobrīd notiek aprobācijas process.

Ilgtermiņa plāns – attīstīt un ieviest Latvijā trūkstošās prakses un pakalpojumus.

 • KiVa antimobinga programma. Visaptveroša programma skolās ar mērķi samazināt mobinga gadījumu skaitu, izglītot skolotājus par mobingu, ieviest ātrās mobinga atbildes komandas skolās, kā arī uzraudzīt un monitorēt skolas un klases klimatu gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Darbu pie programmas ieviešanas ir sācis Pārresoru koordinācijas centrs.
 • Skola kā attīstoša un integrējoša vide visiem. Interešu izglītības iekļaušana skolu programmās. Sporta veidu apguve un treniņi skolas vidē. Brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 • Terapeitiskās skolas izveide pēc sociālās korekcijas principiem, nodrošinot:
 • Bagātinošu vidi ar sakārtotu dienas režīmu
 • Skolēnu uzraudzībai nepieciešamo personālu
 • Mūsdienām atbilstošu un terapeitisku vidi, kas balstās uz uzvedības analīzes pamatprincipiem un efektīviem, netraumējošiem soda mēriem.
 • Darbs ar skolēnu kriminogēnajiem faktoriem un psihisko veselību, izmantojot pierādījumos balstītas terapijas metodes (DBT, KBT), kurās tiek veicināta motivācija un iesaiste.

Ikviens bērns, kurš saskaras ar vardarbību skolā, viņa ģimene, tuvinieki, kā arī pedagogi, var saņemt palīdzību Pusaudžu resursu centrā jau šodien!

Psiholoģiskā atbalsta tālrunis pusaudžiem un viņu tuviniekiem/PRC klīnisko psihologu konsultācijas pieejamas pa tālruni +371 25737636 (strādā arī "WhatsApp"). Darba laiks no pulksten 12 līdz 19 darba dienās. Anonīmi un bez maksas. Sarunā ar speciālistu tiks izvērtēta situācija un, ja nepieciešams, piedāvātas papildus konsultācijas klātienē vai attālināti pie PRC speciālistiem.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!