Foto: LETA

Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība – uzsvērts otrdien, 12. septembrī, publiskotajā topošās koalīcijas, ko veido "Jaunā Vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie", valdības deklarācija. Tajā uz četrām lapaspusēm ietverti 39 jaunās valdības galvenie sasniedzamie mērķi un uzdevumi.

Valdības deklarācijas virsmērķis ir – "Latvija ir latviska, labklājīga, droša un iekļaujoša Eiropas valsts, kura ilgtspējīgi attīstīsies demogrāfisko, klimata, tehnoloģiju un digitālo pārmaiņu laikā. Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība".

"Laikā, kad pasaule piedzīvo ģeopolitiskus satricinājumus, mēs esam apvienojušies kopīgam darbam Latvijas drošības stiprināšanai, sabiedrības kopīgai izaugsmei, labklājībai šodienas un nākamajām paaudzēm," teikts deklarācijā.

Tāpat tajā pausts, ka brīvība, demokrātija, tiesiskums un latviskā kultūrtelpa ir valsts pamatvērtības, kuras caurvij ikvienu mūsu lēmumu. Iesaistot sabiedrību un veicinot iedzīvotāju izglītību visa mūža garumā, panāksim vienlīdzīgas un taisnīgas iespējas ikvienam Latvijā dzīvot cieņpilnu dzīvi un īstenot savus mērķus.

"Rūpējoties par Latvijas nākotni un konkurētspēju, kopā veidosim ilgtspējīgu valsti, uzlabojot ģimeņu dzīves kvalitāti, līdzsvarojot sociālo, vides un ekonomikas politiku dimensijas," teikts deklarācijā.

Droša Latvija

Deklarācijas pirmajā sadaļā "Droša Latvija" pausts, ka, saglabājot nemainīgu ārpolitikas eiroatlantisko kursu, koalīcija stiprinās Latvijas drošību strauji mainīgajā pasaulē. Koalīcija turpinās atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret Krievijas agresiju un Ukrainas eiroatlantisko integrāciju. Drošība, valsts aizsardzība un pašaizsargājoša demokrātija ir priekšnoteikums ilgtspējīgai valsts attīstībai. Koalīcija apņemas turpināt uzsākto darbu valsts aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības finansējuma palielināšanai un šo nozaru spēju stiprināšanai.

1. Koalīcija uzskata, ka Latvijas eiroatlantiskais ārpolitikas kurss, ārējā un iekšējā drošība ir vienotas prioritātes, kuras koalīcija apņemas īstenot, nodrošinot valsts aizsardzības budžetu 3% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) līdz 2027. gadam un sabiedriskās kārtības un drošības finansējumu 2,5% apmērā no IKP līdz 2026. gadam.

2. Koalīcija apņemas veidot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, uzlabojot sabiedrības gatavību krīzes un valsts apdraudējuma situācijām, kā arī stiprinot sabiedrības noturību un pretestību dezinformācijai. Koalīcija atbalstīs Latvijas aizsardzības industrijas izaugsmi.

3. Koalīcija apņemas pabeigt žoga būvniecību uz robežas ar Baltkrieviju līdz 2023. gada beigām, kā arī uz robežas ar Krieviju. Turpinās investēt viedajā robežapsardzībā un cilvēkresursos, kas veic robežapsardzību.

4. Latvijas austrumu robežas zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem veidos mērķētas atbalsta programmas investīcijām, integrācijai, mobilitātei un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

5. Koalīcija nodrošinās valsts enerģētisko neatkarību, samazinot fosilo energoresursu lomu, palielinot atjaunīgās enerģijas izmantošanu un veicinot energoefektivitāti. Koalīcija cer panākt enerģētisko neatkarību no Krievijas, veikt Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas valstīm 2025. gada februārī.

6. Koalīcija apņemas paplašināt mediju stratēģisko lomu drošības veicināšanā, tajā skaitā virzoties uz izsvērtu un ekonomiski pamatotu sabiedrisko mediju apvienošanu.

7. Koalīcija apņemas stiprināt tiesu neatkarību un tienešu spēju spriest tiesu tiesiski un taisnīgi pēc likuma gara, ne tikai burta, lai vairotu taisnīgumu visā sabiedrībā. Attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu sistēmu un investēsim tās cilvēkresursos un izglītībā, radot tiesiski drošu dzīves un investīciju vidi, kā arī priekšnoteikumus efektīvākai kriminālprocesu virzībai, tiesas spriešanai un cīņai pret korupciju.

Latviska un iekļaujoša Latvija

Deklarācijas otrajā sadaļā "Latviska un iekļaujoša Latvija" uzsvērts, ka Latvija ir droša mājvieta visiem, kuri veido vienotu Latvijas politisko nāciju, jo mīl un ciena Latvijas valstiskumu, neatkarību un drošību, latviešu valodu un Latvijas Satversmē nostiprinātās vērtības. Koalīcija plāno risināt ikdienas izaicinājumus, apzināt un īstenot ilgtermiņā uz rezultātu orientētas jēgpilnas pārmaiņas valsts pārvaldībā. Kopējs darbs izglītības, veselības, zaļā kursa, cilvēktiesību un uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanā ir veicamie soļi, lai vairotu ikviena Latvijas iedzīvotāja piederības sajūtu un kopējo valsts labklājību.

Koalīcija uzskata, ka mūsdienu demogrāfijas izaicinājumi risināmi gan ar investīcijām bērnu nākotnē, gan rūpēm par ģimenēm un to mājokļiem, gan ar kvalitatīvas izglītības iespējām no bērnības līdz sirmam vecumam, gan svarīgiem veselības un sociālajiem pakalpojumiem, kas pagarina cilvēka kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus.

8. Koalīcija apņemas atbalstīt latviešu valodas apguvi kā vienotas sabiedrības pamatu un pilnībā pāriesim uz vispārējo izglītību valsts valodā līdz 2025. gadam. Nodrošināt vienotu sistēmu, kas piedāvā iespējas apgūt latviešu valodu katram pieaugušajam.

9. Koalīcija apņemas atbalstīt latviskās kultūras, tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī laikmetīgas attīstības nodrošināšanu.

10. Deklarācijā pasuta apņemšanās risināt valsts demogrāfisko pārmaiņu izaicinājumus, paplašinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, nodrošinot bērniem pieejamus izglītības, sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus.

11. Koalīcija stiprinās ģimeniskas vides un ārpusģimenes aprūpes sistēmu un veicinās dzīves autonomijas palielināšanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

12. Koalīcija cer panākt sociālā budžeta ilgtspēju un nodrošinājumu cienīgām vecumdienām, kā arī ieviest sociālo pakalpojumu minimālo grozu un mazināsim nabadzības riskus ar mērķētu sociālo atbalstu.

13. Deklarācijā pausta apņemšanās veidot uz pacientiem orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, nodrošinot primārās veselības aprūpes plašāku pieejamību, kas būtiski uzlabo agrīnu diagnostiku un spēju ārstēt pacientus no slimībām ar augstiem mirstības rādītājiem.

14. Koalīcija apņemas ieviest ilgtspējīgu, visus Latvijas iedzīvotājus aptverošu veselības finansēšanas modeli vienlīdz ar efektīviem e-pārvaldes datu risinājumiem. Nodrošināt veselības nozares publisko finansējumu 12% apmērā no Latvijas valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem, neskaitot ārpus fiskālās telpas finansētas investīcijas.

15. Koalīcija pauž gatavību panākt veselīgi nodzīvoto mūža dzīves gadu pieaugumu Latvijas sabiedrībā, tajā skaitā sekmējot aktīvu dzīvesveidu. Pausta apņēmība modernizēt sporta nozari, piedāvājot sporta izglītības finansēšanas modeli, kas sniedz plašākas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī sniegsim iespēju attīstīt profesionālo klubu sistēmu atbilstoši starptautiskajām tendencēm. Pēc skaidriem un caurskatāmiem kritērijiem tiks atbalstīti augsti sasniegumi sportā, tai skaitā olimpiskā un paraolimpiskā kustība.

16. Koalīcija apņemas veicināt sabiedrības izpratni un atbildību par savu drošību, pienākumu gan valstiskā, gan individuālā līmenī rūpēties par drošību mājās, sabiedrībā un savstarpējā saskarsmē, tostarp par drošību ceļu satiksmē, darba aizsardzības pasākumiem, nelaimes gadījumu novēršanu un drošas apkārtējās vides uzturēšanu.

17. 2025. un 2026. gadā tiks turpināta minimālās algas paaugstināšana, lai nosegtu dzīves dārdzības pieaugumu un mazinātu ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskus.

18. Koalīcija plāno uzlabot mājokļu pieejamību, palielinot investīcijas mājokļu, tai skaitā īres mājokļu, būvniecībā un renovācijā dažādos Latvijas reģionos.

19. Lai mazinātu birokrātiju un valsts pārvaldi padarītu elastīgāku, koalīcija vairāk uzticēsies uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldību spējai vadīties pēc pašdeklarācijas principa un dosim iespēju veidot standartizāciju nozarēs. Koalīcija izvirzīs skaidrus sasniedzamos mērķus valsts budžeta programmām un regulāri vērtēsim rezultātus, pārskatot un optimizējot esošos pārvaldes procesus, funkcijas un tam paredzēto finansējumu.

20. Koalīcija apņemas īstenot vienotu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku un uzlabot valsts pakalpojumus, lai arī privātajiem datu devējiem būtu atvērtas iespējas ātri un ērti pielāgoties sistēmu izmaiņām.

21. Koalīcija iestāsie par mūsdienīgu cilvēktiesību pamatjautājumu regulējumu, nostiprinot likumā jebkādas vardarbības un naida noziegumu izskaušanu un pāru kopdzīves regulējumu.

22. Tāpat koalīcija veicinās iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos un sabiedrības saliedētību, palielinās sabiedriskā labuma organizācijām pieejamo finansējumu.

Labklājīga Latvija

Deklarācijas trešajā sadaļā "Labklājīgāka Latvija" norādīts, ka līdzsvarotas sociālās, vides un ekonomikas politikas dimensijas ir pamats Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas resursi ir ierobežoti, tāpēc katram ieguldījumam jābūt atbildīgam un izsvērtam, finansējot inovācijās orientētus publiskos pakalpojumus, lai nākamās paaudzes dzīvotu laikmetīgā, labklājīgā un kvalitatīvā dzīves vidē.

Koalīcija norāda, ka ekonomiskās politikas mērķis ir sasniegt ilgtspējīgu IKP pieaugumu - konkurētspējas pamatā ir zinātnes sasniegumi, mūsdienīgas prasmes un spēja izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas, Latvijas cilvēku ambīcijas un uzņēmējspēja, kuru atbalstam radīti kvalitatīvi un pieejami publiskie pakalpojumi un tiesiski droša investīciju vide.

23. Koalīcija apņemas īstenot ekonomikas politiku, kas radīs augstākas vērtības pakalpojumus un produktus, noteikt un atbalstīt prioritārās eksporta specializācijas jomas un jaunuzņēmumus.

24. Plānots veidot inovācijas ekosistēmu, cieši sadarbojoties publiskajam, privātajam, akadēmiskajam un nevalstiskajam sektoram.

25. Paredzēts attīstīt zināšanās un ilgtspējā balstītu lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, lai ražotu vietējam tirgum un eksportam augstākas vērtības produkciju un veicinātu drošas un kvalitatīvas pārtikas pieejamību.

26. Koalīcija plāno palielināt izglītības un zinātnes finansējumu, ceļot izglītības un zinātnes kvalitāti un zinātnes universitāšu konkurētspēju. Iecerēts uzsākt pāreju uz institucionālo finansējuma modeli zinātnes universitātēs.

27. Koalīcija apņemas paaugstināt Rīgas konkurētspēju Ziemeļeiropā, nodrošinot iespējas investēt Rīgas infrastruktūrā un izveidojot vienotu Rīgas metropoles pārvaldības modeli.

28. deklarācijā pausta apņemšanās ieguldīt ilgtspējīgā reģionu attīstībā, atbilstoši katra reģiona attīstības vajadzībām veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī veicinot uzņēmējdarbību, savienojamību un iedzīvotāju mobilitāti. Koalīcija atbalstīs industriālo zonu attīstību reģionos, kā arī finansiāli veicinās tādu pašvaldību attīstību, kurās veidojas jaunas darbavietas.

29. Koalīcija iecerējusi veidot ilgtspējīgu sabiedrisko pārvadājumu attīstības un satiksmes infrastruktūras pārvaldības modeli, nostiprinot dzelzceļu kā sistēmas mugurkaulu.

30. Darba tirgus attīstībai, virzot darbaspēku uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm, plānots sekmēt pilnvērtīgu dažādu grupu iesaisti darba tirgū, ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un reemigrāciju, kā arī palielināt darbaspēka pieejamību, tai skaitā paplašinot iespējas pārkvalifikācijai mūža garumā un kvalifikācijas celšanai. Koalīcija veidos "sudraba ekonomikas" atbalsta programmas. novērsīs šķēršļus jauniešu iesaistei darba tirgū nepamatotu krievu valodas zināšanu prasību dēļ.

31. Koalīcija turpinās attīstīt ar Baltijas valstīm konkurētspējīgu kapitāla tirgu. Lai attālinātu valsts kapitālsabiedrības no politiskās ietekmes un piesaistītu investīcijām nepieciešamo kapitālu, mazākuma daļu no tirgus orientētām publiskām kapitālsabiedrībām plānots kotēt biržā, kā arī ieviest labas pārvaldības principus un mazināsim ierēdniecības pārstāvību kapitālsabiedrību padomēs.

32. Koalīcija nodrošinās drošu, iekļaujošu un vienojošu izglītības vidi nākotnes prasmju apguvei, pārejot uz izglītības programmu finansējumu. Plašāk integrēs tajā digitālās un STEM kompetences ar mērķi panākt, ka vidējā termiņā Latvija dubulto augstākās izglītības absolventu īpatsvaru STEM jomās. Koalīcija uzlabos mācību kvalitāti, nodrošinot regulāru individuālo mācību sasniegumu monitoringu.

33. deklarācijā pausta gatavība panākt Latvijas saistību izpildi klimata un enerģētikas, vides aizsardzības un dabas resursu pārvaldības mērķu sasniegšanā. Atjaunot mūsu dabas resursus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un saglabātu Latvijas dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību arī nākamajām paaudzēm. Kā atbildīgo par šo uzdevumu īstenošanu noteiks Klimata, enerģētikas un vides aizsardzības ministriju.

34. Plašāk tiks integrēti aprites ekonomikas principi uzņēmējdarbībā, lai produktu, materiālu un resursu vērtību pēc iespējas ilgāk saglabātu tautsaimniecībā, kā arī samazinātu atkritumu rašanos.

35. Valstij reaģējot uz tirgus nepilnībām, koalīcija panāks efektīvāku tirgus dalībnieku konkurenci sabiedrībai nozīmīgiem pakalpojumiem.

36. Koalīcija veiksim būtiskas izmaiņas nodokļu politikā vienu reizi četru gadu ciklā. Uzlabos ekonomikas konkurētspēju, mazinās ienākumu nevienlīdzību un palielinās nodokļu ieņēmumus, kā arī samazinās ēnu ekonomiku. Koalīcija vienkāršos nodokļu nomaksu, padarot to mazāk resursu un laika ietilpīgu.

37. Fiskālo politiku koalīcija īstenos saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem fiskālajiem nosacījumiem un to adaptēs atbilstoši gaidāmajiem Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības tiesiskā ietvara grozījumiem pēc šo grozījumu pieņemšanas.

38. Koalīcija veidos pretciklisku, sociāli atbildīgu un attīstību veicinošu fiskālo politiku, veicot nepieciešamās investīcijas, kā arī sniedzot atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem krīzes situācijās.

39. Koalīcija īstenos tādu fiskālo politiku, kas vispārējās valdības parādu ilgtermiņā vidēji uztur 40% līmenī no IKP.

Paveicamais līdz decembrim

Topošā koalīcija arī vienojusies par konkrētiem darbiem, kas jāpaveic līdz šā gada 31. decembrim:

1. ieviest mehānismus elektroenerģijas sadales tīklu tarifu pieauguma daļējai kompensācijai;

2. banku konkurences uzlabošanai ieviest risinājumus hipotekāro kredītu refinansēšanas pakalpojumu plašākam piedāvājumam un novērst administratīvos un finanšu ierobežojumus klientu pārejai starp kredītiestādēm;

3. ieviest banku peļņas nodokli;

4. ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;

5. nostiprināsim pāru kopdzīves regulējumu;

6. izstrādāt ilgtspējīgu izglītības finansēšanas modeli.

Plānots, ka jauno valdību veidojošie politiskie spēki līgumus par valdības izveidošanu parakstīs piektdien, 15. septembrī, Saeimā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!